Hàm pop() trong Javascript

0

Trong Javascript, hàm pop() dùng để loại bỏ phần tử cuối cùng trong một mảng cho trước. Giá trị trả về (return) của hàm này chính là phần tử vừa bị “đá ra ngoài”.

Ví dụ: taọ file index.html có nội dung như sau

<html>
<head>
  <script>
    var fruits = ["Banana", "Orange", "Apple", "Mango"];
    var x = fruits.pop();
    console.log(fruits);
    console.log(x);
  </script>
  <title>Javascript pop()</title>
</head>

<body>
</body>

</html>

Chay file index.html bằng Chrome và nhấn F12 -> Console để xem kết quả.

Hàm pop() được sử dụng rất nhiều khi thao tác với mảng trong Javascript vì vậy bạn hãy ghi nhớ thật kỹ nhé.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here