Cách thêm phần tử mới vào mảng trong Javascript

0

Có 2 cách thêm phần tử mới (element) vào mảng (array) trong Javascript: sử dụng hàm push() hoặc dùng property lenght.

Cách 1: dùng hàm push()

Tạo file script.js với nội dung như sau (và đừng quên link nó vào file HTML nhé):

// mảng people ban đầu
var people = ['Nguyen Van A', 'Tran Van B', 'Le Thi C'];

// Thêm 1 người mới là Dang Van D vào mảng
people.push('Dang Van D');

// in kết quả ra console
console.log(people);

Chạy file HTML bằng Chrome và nhấn F12 -> Console để xem kết quả.

Cách 2: sử dụng lenght

Thêm đoạn code sau vào file script.js:

var fruits = ["Banana", "Orange", "Apple", "Mango"];

/*---- fruits.lenght sẽ tính toán số phần tử trong mảng. Con số này chính bằng chỉ mục của phần tử mới nhất ----*/
fruits[fruits.length] = "Lemon"; 
console.log(fruits);

Bạn có thể xem kết quả bằng cách tương tự như khi dùng push().

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here